КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Телеп Оксана Анатоліївна – кандидат наук з соціальних комунікацій, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи в Комунальному закладі вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

Біографія

У 1993 році свою професійну діяльність розпочала на посаді бібліотекара в Ужгородській центральній міській бібліотеці, а у 1997 році закінчила з відзнакою Ужгородське училище культури за спеціальністю «Бібліотечна справа».

У 2006 році з відзнакою закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія» та отримала кваліфікацію бібліотекознавця, менеджера інформаційних систем і технологій.

З 2009 року – викладач в Ужгородському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв за сумісництвом.

З 2010 році – викладач в Ужгородському факультеті менеджменту і бізнесу  Київського університету культури за сумісництвом.

З серпня 2011 року – заступник директора з навчальної роботи Ужгородського коледжу культури і мистецтв, з листопада 2019 р. заступник директора з навчальної роботи в Комунальному закладі вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

У 2015 році закінчила ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та отримала кваліфікацію викладача університетів та ВНЗ.

У травні 2019 року входила до складу експертної комісії під час акредитаційної експертизи у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський коледж культури і мистецтв».

Наукові публікації:

Телеп О. А. Компетентнісний підхід до формування фахівця з бібліотечної справи / О. А. Телеп, В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових статей магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи» ПУЕТ, 2015. С.103-108.

Telep O. Development of communication models in media sphere // Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018. Praha, 2018. С.235-239

Телеп О.А. Еволюція соціально-комунікаційних моделей як об’єкт наукової рефлексії // Вісник книжкової палати України. 2018, №11. С.28-31.

Телеп О.А. Формування інституціональних дискурсів досліджень соціально-комунікативного процесу // Вісник книжкової палати України. 2018, №12. С.9-12.

Телеп О.А. Дискурсивні напрями досліджень соціальних комунікацій: у пошуках інтегральної основи для моделювання комунікативного процесу // Вісник Харківської державної академії культури і мистецтв, 2019, № 54. С.8-17.

Telep O. Sociality as the basis for the formation of an integral view on the social and communicative process (Соціальність як основа формування інтегрального уявлення про соціально-комунікативний процес) // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), 2019, VOL 4, № 39, С.3-6.

Телеп О.А. Принцип триєдності у дослідженні та моделюванні соціально-комунікаційного процесу// Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), 2019, VOL 2, № 40, С.38-41.

 

Навчально-методичні посібники

Тепел О. А. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної справи: навчально-методичний посібник / О. А. Телеп, Я. Ю. Митровка.  Ужгород, 2018. 105с.

Науково-популярні публікації, участь у конференціях

Телеп О.А. Формування професійних компетентностей майбутніх бібліотекарів у відповідності до сучасного стану галузі// Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (Херсон 19-20 листопада 2018р.)/ за редакцією М.С.Федорової. Економіко-технологічний технікум ХНТУ - Херсон. 2018. -  С.189-192.

Телеп О.А. Комунікаційний процес: у пошуках інтеграційних засад моделювання //Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. Ред.. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 400 с.

Телеп О.А. Комунікаційний процес у медіа просторі регіону: вимоги теорії та практики // Матеріали науково-практичної конференції «Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному культурному просторі». – 11-12 квітня 2019, Ужгород, Україна. - УжККіМ – С.27-33.

Підвищення кваліфікації

З 26 по 30 квітня 2017 року підвищувала кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадрової політики НАКККіМ, за програмою «Нормативно-правові аспекти організації навчального процесу у вищих мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації».

З 12 по 16 березня 2018 року підвищувала кваліфікацію в Центрі неперервної культурно-мистецької освіти, за програмою «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес закладів спеціалізованої мистецької освіти».

З 15 по 16 травня 2019 року була учасником семінару-тренінгу «Ефективне управління освітнім процесом» для заступників директорів з навчальної роботи технікумів та коледжів.

29 травня 2019 року приймала участь у Всеукраїнському круглому столі «Коледжі культури і мистецтв в умовах реформування освітньої сфери», Міністерство культури України, м. Київ.

13 березня 2020 року брала участь у стратегічній сесії «Мистецька освіта майбутнього», Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка, м. Ужгород.

 Google Sholar

ORSID

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач:

  • Вступ до фаху;
  • Соціальні комунікації;
  • Переддипломна практика.