КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Андріїв Наталія Миколаївна – викладач, кандидат економічних наук.

Біографія:

У 1994 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю бухгалтерський облік та отримала кваліфікацію контроль і аналіз господарської діяльності.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук  із спеціальності  Економіка та управління національним господарством, 08.00.03. Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України.

Наукові публікації:

Андріїв Н.М. Сутність та особливості підприємництва у системі внутрішньої торгівлі України. Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С.172-178.

Андріїв Н.М. Особливості конкурентної боротьби у внутрішній торгівлі України. Modern Tendencies in Business and Public Sector / monograf,  Opole: The Academy of Menegement and Administration in Opole, 2016. p. 61-70.

Valuation of the imstitutional supply of the development of the competative trading enterpreneurship in Ukraine Науковий вісник Полісся. 2017.  № 3. C. 95-102.

Андріїв Н.М. Активізація державної політики підтримки і регулювання торговельного підприємництва. Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015.  Вип. 19.  С. 6-11.

Андріїв Н.М. Характер розвитку внутрішньої торгівлі і трансформація її функцій. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор Р. І.  Благута. Львів: ЛьвДУВС, 2017.  Вип. 1. C. 188-199

Андріїв Н. М. Колісник Г.М. Соціально-економічна ефективність підтримки підприємництва та його функції в сучасних умовах господарювання: Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць. – Львів РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 259-268.

Андріїв Н. М. Сутність державного регулювання в політиці сприяння підприємництву країни: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 35 : у трьох частинах. – Черкаси :ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. – С. 137-146.

Андріїв Н. М. Аналіз конкурентного середовища у підприємницькій сфері України: Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Випуск 1/1. – С. 79-83.

Андріїв Н. М. Інституціональне забезпечення розвитку конкурентного підприємництва у вітчизняній торгівлі: Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 9-1. – Част. 4. – С. 48-51.

Андріїв Н. М. Організація державного управління інноваційним розвитком вітчизняного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі: Глобальні та національні проблеми економіки.

Андріїв Н. М. Особенности формирования конкурентной среды в предпринимательстве Украины: Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1. – С.645-648 .

Андріїв Н. М. State policy of establishing competitive enterprise in domestic trade of Ukraine:  e-Journal VFU. – 2015.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ejournal.vfu.bg/bg/ administrationandmanagment.htm.

Андріїв Н. М. Сутність та особливості підприємництва у системі внутрішньої торгівлі України: Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С.172-178.

Андріїв Н. М. Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні: Монографія. – Львів: Видавництво «Раастр-7», 2017. – 304 с.

Андріїв Н. М. Механізми регулювання безпекового розвитку ринку праці: Ефективна економіка. 2019.

Андріїв Н. М. Сегментація ринку праці в системі економічної безпеки держави: Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 48.

        Андріїв Н.М. Актуальні питання соціальної нерівності в контексті економічної безпеки держави. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (7 травня 2020 р., м. Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 9. С. 8-9

Монографія:

Андріїв Н. М. Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні. Монографія. – Львів :Видавництво «Раастр-7», 2017. – 304 с.

 

Науково-популярні публікації, участь у конференціях

Андріїв Н.М. Принципи державного управління інноваційним розвитком внутрішньої торгівлі України. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : європейський вектор – нові виклики та можливості : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Львів : Видавництво НУ Львівська політехніка, 2015.  С. 28.

Андріїв Н.М. Функції державного управління інноваційним розвитком підприємництва у сфері внутрішньої торгівлі України. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. Львів Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. С.340-341.

Андріїв Н. М. Державна політика сприяння конкуренції у підприємництві: Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  – К. : КНТЕУ, 2013. – С.140-142.

Андріїв Н. М. Чинники впливу на конкурентне середовище підприємницької сфери національної економіки: Ринкова економіка : тенденції і закономірності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Алчевськ, 30 жовтня 2013 р.). – Д. :

Андріїв Н. М. Форми взаємодії держави та суб'єктів підприємництва в Україні:  Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.). – 2014. – Ч. 1. – С. 89-92.

Андріїв Н. М. Оцінка ефективності державної політики розвитку конкурентного підприємництва у сфері внутрішньої торгівлі України:  Проблеми та перспективи розвитку економіки  в умовах ринку : ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн-конференції молодих учених та студентів, 04 березня 2015 р., м. Острог / ред. кол.: Козак Л. В., Недзведовська О. Є. та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 7-8.

Андріїв Н. М. До питання про сутність підприємництва у системі внутрішньої торгівлі: Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.). – С. 32-33.

Андріїв Н.М. Фінансове оздоровлення суб’єктів страхового підприємництва в Україні. Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м.Львів, Україна). Львів, 2018, С. 148-150.

           Google Scholar

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач:

  • Сучасна економічна теорія.